Schoolgirl Strikers: Animation Channel ตอนที่ 1-13/13 ซับไทย

82560l

เนื้อเรื่องเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ โรงเรียนสตรีเอกชน โกริวคัง ได้มีหน่วยพิเศษที่คัดเลือกนักเรียนหญิงที่เรียกว่า Striker คอยรับมือจากศัตรู “โอบุริ”


Schoolgirl Strikers: Animation Channel ตอนที่ 1 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Schoolgirl Strikers: Animation Channel ตอนที่ 2 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Schoolgirl Strikers: Animation Channel ตอนที่ 3 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Schoolgirl Strikers: Animation Channel ตอนที่ 4 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Schoolgirl Strikers: Animation Channel ตอนที่ 5 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Schoolgirl Strikers: Animation Channel ตอนที่ 6 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Schoolgirl Strikers: Animation Channel ตอนที่ 7 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Schoolgirl Strikers: Animation Channel ตอนที่ 8 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Schoolgirl Strikers: Animation Channel ตอนที่ 9 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Schoolgirl Strikers: Animation Channel ตอนที่ 10 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Schoolgirl Strikers: Animation Channel ตอนที่ 11 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Schoolgirl Strikers: Animation Channel ตอนที่ 12 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Schoolgirl Strikers: Animation Channel ตอนที่ 13 END / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3